Open post

Pravoslavná liturgie v kostele Nejsvětější Trojice

Pražská pravoslavná eparchie se obrátila na Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora s prosbou o zapůjčení kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře pro konání pravoslavné liturgie. Farnost se  souhlasem královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála umožnila, aby zde od 1. 12. 2020 působila filiální pravoslavná církevní obec v Kutné Hoře.

Kostel je uzpůsoben pro konání pravoslavné liturgie (s mobilním ikonostasem). I na dále ho bude možné využívat pro konání tradičních akcí jako je poutní mše svatá, koncerty apod.

Pravoslavné bohoslužby se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem se k této liturgii připojit. Bohoslužby se zde budou konat vždy v neděli v 9:30. Duchovním správcem této filiální pravoslavné církevní obce Kutná Hora je otec Marek Maxim Švancara.

Open post

Restaurování kopule v klášteře sv. Voršily

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, vlastník kláštera sv. Voršily, nechala zrestaurovat freskovou výmalbu kopule centrálního schodiště a repasovat okna objektu v Poděbradově ulici. Schodiště je nyní součástí prostor užívaných Církevním gymnáziem v Kutné Hoře.

Tento klášter byl postaven v letech 1733 – 1743 podle projektu K. I. Dienzenhofera z nadace Eleonory a Maxmiliány Trautmannsdorfových. Původní projekt však nebyl v plné šíři realizován, byla vybudována pouze dvě křídla bez centrálního kostela v rajském dvoře. Ten byl nově postaven na jižní straně kláštera se vstupem z Poděbradovy ulice až v letech 1898 – 1901 v neobarokním stylu podle plánů B. Ohmanna.

Malba na kopuli centrálního eliptického schodiště od neznámého autora vyobrazuje vidění sv. Angely Merici (1474 – 1540), italské zakladatelky řádu sv. Voršily: dlouhé schodiště spojující zemi s nebem, na němž viděla mladé dívky a vnímala hlas, který ji vyzýval, aby se věnovala výchově děvčat. Toto vidění sv. Angelu nasměrovalo k pozdějšímu založení nového řeholního společenství. Hned kolem sebe začala shromažďovat děvčata, která učila různým potřebným pracím pro život a zároveň je učila poznávat a milovat Boha.

Malba na kopuli schodiště byla během doby totality značně poškozena zatékáním a druhotnými úpravami. Nacházela se v havarijním stavu a hrozilo odpadnutí některých částí. Malba je nedílnou součástí památky a jejím dalším poškozením či dokonce ztrátou by došlo k výraznému narušení památkových, výtvarných i historických hodnot tohoto objektu.

Restaurování spolu s repasí oken v uliční části kláštera probíhalo v průběhu roku 2020v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč. Pro obnovu byly využity zdroje IROP s vlastním podílem farnosti.

 

 

Původní plány na stavbu kláštera:

Open post

Jak pokračuje obnova kostela sv. Jakuba

V současné době se největší objem prací odehrává v nejvyšších místech interiéru – přímo pod klenbami. V presbytáři budou zajištěna klenební žebra a dojde k vybourání jejich nadezdívek. Ty budou nahrazeny plombami z kamene, které pomohou posílit statickou funkci žeber. Jednotlivé kápě (klenební pole) v těchto místech rozebírány nebudou. V místě statických poruch dojde k citlivému odstranění omítek, vyspárování zdiva a novému omítnutí.

Nad barokními varhanami byla dokončena podpůrná tesařská výdřeva pro podchycení žeber a kápí klenby. V posledních dnech bylo zahájeno rozebírání kápí. Je prováděno shora, postupuje se po jednotlivých řádcích zdiva kolem dokola. Rozebírání se provádí z půdy, kde se také uskladňuje materiál pro zpětnou montáž.

Na klenbě nad Charvátovskou kruchtou se dokončuje restaurování nástěnných maleb. Převážně se jedná o fragmenty erbů s dekorativní výzdobou.

 

V severní věži pokračují práce na restaurování kamene a omítek. V exteriéru na jižní straně lodi kostela probíhá výměna degradovaného kamene, restaurování a dílčí výměna kružeb oken, obnova mříží, restaurování vitráží, statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu. Na presbytáři bude cihelná nadezdívka římsy téměř kompletně vyměněna za kamenné prvky. V půdě trojlodí dochází ke statickému zajištění zdiva táhly.

V rámci obnovy jižní fasády bylo objeveno zazděné okno. Nachází se v místech sakristie a pokladnice. Po odkrytí části zazdívky ve vrcholu okna byly objeveny zbytky původních kružeb, ze kterých je patrné, že místo bylo poškozeno požárem. Momentálně uvažujeme o odkrytí celého okna a jeho citlivé prezentaci v exteriéru kostela. Zevnitř okno zůstane zazděné.

Více fotografií k probíhající opravě naleznete zde.

Open post

Modlitba za svobodu a demokracii v naší vlasti

Naše republika si za několik dní bude připomínat výročí 17. listopadu. Pomodleme se opět z našich domovů, tentokrát za svobodu a demokracii v naší zemi.

Modlitební řetězec začne 16. 11. v 18:00 a končit bude 17. 11. v 18:00. K půlhodinovým službám je možné se zapisovat zde.  Modlit se samozřejmě může i ten, kdo se nezapíše.

Modlitba pak vyvrcholí mší svatou za svobodu a demokracii naší země, která bude sloužena on-line od 18 hodin z chrámu sv. Barbory.

 

Modlitba sv. Františka: 

Pane,
učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Amen.

Pro tuto příležitost doporučujeme text Janova evangelia 18 a 19 kapitoly.

Open post

Dopis spoluobčanům ke dni 17. listopadu

V Kutné Hoře 12. listopadu 2020

Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

v minulých dvou letech farnost společně se studenty a učiteli kutnohorských středních škol připravovala oslavy 17. listopadu. Letos se, z pochopitelných důvodů, žádné shromáždění ani průvod k chrámu sv. Barbory konat nebude. Bude záležet na každém z nás, zda si najde čas se nad tímto svátkem zamyslet nebo zajde se svíčkou na některé z míst spojených s výročím.

Zamyslet se můžeme nejen nad historickými událostmi, ale i sami nad sebou. Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale to ještě neznamená, že svobodní skutečně jsme. Možná jsme zajatci svých nezvládnutých emocí, hněvu, strachu, naštvanosti, ukřivděnosti. Možná jsme uvěznění v kleci nudy, zklamání, závislosti na mínění druhých. Možná si s úzkostí uvědomujeme, že jsme si příliš zvykli na životní úroveň, kterou patrně budeme muset v blízké době snižovat.

To nejhorší, co by nás však mohlo potkat, je žít v iluzi. Čím dříve se osvobodíme od falešných plánů a nereálných představ o budoucnosti, tím svobodněji a moudřeji budeme schopni rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti.

Velkým povzbuzením a inspirací nám mohou být mnozí vězni komunistického režimu. Mám na mysli ty, kteří přijali svůj nečekaný a nespravedlivý úděl, nepodlehli falešným zprávám a vnitřně zničujícím nadějím, navazovali nová přátelství, využívali čas k modlitbě, přemýšlení i vzdělávání. Chránili svá srdce před sžírající nenávistí a pocitem křivdy. Dodržovali v cele pevný řád, který je chránil před nudou, ale i před pohodlností ducha. Velkou posilou jim bylo vědomí podpory jejich blízkých a naděje, že vše jednou skončí.

Máme výhodu, že nás neomezuje vnější moc, ale „pouze“ nemoc. Není to zloba a lidské bezpráví, které nás uvěznily, ale pandemie, jaké se v dějinách čas od času objevují. Přesto i my musíme hledat nový řád každodenního života, radosti i způsoby prožívání vztahů, abychom tuto dobu nejen přežili, ale s užitkem prožili a stali se vnitřně silnějšími a svobodnějšími.

Přeji nám všem, abychom v této výzvě obstáli. A i když se letos nemůžeme sejít na náměstí ani v kostele, dovoluji si vás pozvat alespoň k virtuálnímu setkání. V úterý 17. listopadu, o svátku svobody a demokracie, se budu od 18:00 při mši svaté v chrámu sv. Barbory modlit za naši vlast a vnitřní svobodu nás všech. Můžete se ke mně přidat prostřednictvím online přenosu.

Všem vám žehnám

P. Jan Uhlíř

 

Open post

Farnost napekla pro zdravotníky

Zástupci farníků Římskokatolické farnosti  - arciděkanství Kutná Hora předali dne 12. listopadu paní Bc. Romaně Moučkové, hlavní sestře Nemocnice Kutná Hora, dobroty od věřících, které v rámci akce „Pečeme pro zdravotníky“ napekli farníci pro sestřičky a lékaře kutnohorské nemocnice.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora zorganizovala tento týden akci „Pečeme pro zdravotníky“. Do akce se zapojily všechny generace pekařů a pekařek kutnohorských farnosti, od farních babiček přes maminky, studenty a děti z Kutné Hory i širokého okolí.  Sešlo se velké množství rozmanitého pečiva - bábovky, vánočky, koláče, perníky. Některé i s milými vzkazy a pozdravy od dětí. Věříme, že napečené dobroty potěšily a posílily všechny zdravotníky nemocnice v jejich náročné práci. Všem, kdo se do akce zapojili, patří opravdu velký dík.

 

Pečeme pro zdravotníky

Chcete udělat radost a podpořit zdravotníky? Ve farnosti jsme přemýšleli, jak se zapojit a podpořit zdravotníky v době epidemie. Kutnohorské nemocnici jsme proto nabídli, že bychom zaměstnaným a unaveným sestřičkám upekli něco dobrého. Pokud se chcete také zapojit, máte chuť a čas, upečte prosím vánočku, bábovku, koláče.... cokoliv, co nepodléhá rychlé zkáze (nedoporučujeme krémové dorty a zákusky).

Upečené výrobky je možné nosit na arciděkanství v průběhu středy 11. 11. Pokud však kdokoliv z vás nemá možnost dopravy na arciděkanství, může kontaktovat Soňu Krejčovou, tel.: 732 653 055. Pečivo pak bude následující den odvezeno do nemocnice. Předem všem děkujeme!

Scroll to top