Jak pokračuje obnova kostela sv. Jakuba

V současné době se největší objem prací odehrává v nejvyšších místech interiéru – přímo pod klenbami. V presbytáři budou zajištěna klenební žebra a dojde k vybourání jejich nadezdívek. Ty budou nahrazeny plombami z kamene, které pomohou posílit statickou funkci žeber. Jednotlivé kápě (klenební pole) v těchto místech rozebírány nebudou. V místě statických poruch dojde k citlivému odstranění omítek, vyspárování zdiva a novému omítnutí.

Nad barokními varhanami byla dokončena podpůrná tesařská výdřeva pro podchycení žeber a kápí klenby. V posledních dnech bylo zahájeno rozebírání kápí. Je prováděno shora, postupuje se po jednotlivých řádcích zdiva kolem dokola. Rozebírání se provádí z půdy, kde se také uskladňuje materiál pro zpětnou montáž.

Na klenbě nad Charvátovskou kruchtou se dokončuje restaurování nástěnných maleb. Převážně se jedná o fragmenty erbů s dekorativní výzdobou.

 

V severní věži pokračují práce na restaurování kamene a omítek. V exteriéru na jižní straně lodi kostela probíhá výměna degradovaného kamene, restaurování a dílčí výměna kružeb oken, obnova mříží, restaurování vitráží, statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu. Na presbytáři bude cihelná nadezdívka římsy téměř kompletně vyměněna za kamenné prvky. V půdě trojlodí dochází ke statickému zajištění zdiva táhly.

V rámci obnovy jižní fasády bylo objeveno zazděné okno. Nachází se v místech sakristie a pokladnice. Po odkrytí části zazdívky ve vrcholu okna byly objeveny zbytky původních kružeb, ze kterých je patrné, že místo bylo poškozeno požárem. Momentálně uvažujeme o odkrytí celého okna a jeho citlivé prezentaci v exteriéru kostela. Zevnitř okno zůstane zazděné.

Více fotografií k probíhající opravě naleznete zde.

Scroll to top