Open post

Zprávy z terénu: první etapa je v plném proudu

Milí farníci, v současné době nelze přehlédnout, že práce na obnově kostela sv. Jakuba se již rozběhly na plné obrátky. Stavební ruch pronikl i do interiéru kostela, a já jsem vám všem vděčná za podporu a toleranci vůči zvýšenému nepořádku a ruchu. Těmto doprovodným jevům se bohužel nevyhneme, ale snažíme se jejich rozsah minimalizovat a nezatěžovat zejména nedělní bohoslužby omezeními.

Ráda bych upozornila, že ve smlouvě s dodavatelem stavby je výslovně uvedeno, že po celou dobu prací bude kostel přístupný bezbariérovým vstupem ze severu. Ve všední dny se nám nedaří stavbu takto omezit, ale o nedělích můžete tento vstup
používat.

V současné době probíhá první etapa oprav, která se zabývá obnovou severní strany kostela a presbytáře. Souběžně se archeologové a statici zabývají podložím v blízkosti sakristie. Lešení u barokních varhan je ochranné: mělo by zabránit poškození tohoto vzácného nástroje, protože nad ním bude probíhat statické zajištění a oprava kleneb. Postupná montáž a demontáž lešení u sloupů, stěn i v presbytáři slouží k osazení geodetických bodů pro měření deformací kostela (černé terče s optickými hranoly uprostřed). Tyto body zůstanou osazeny dlouhodobě, abychom poznali vývoj deformací a zjistili, zda naše zásahy do statiky kostela přináší výsledek.

V severní lodi kostela bylo postaveno lešení za účelem vyjmutí vitráží. Tyto se postupně vyndávají a odváží do restaurátorských ateliérů v Praze a Novém Boru. Skla jsou provizorně nahrazena makrolonem. Restaurátoři vitráže rozeberou, vymyjí, nahradí rozbitá sklíčka, domalují potřebná místa, vitráže nově sesadí a po dílech je odvezou zpět k osazení do kamenicky opravených ostění. Poté bude lešení postupně demontováno.

V době, kdy píši tento text, je plánována stavba lešení na severní straně presbytáře. Chorové lavice budou zabedněny, aby byly chráněny před poškozením. Nad nimi budou vyňaty vitráže příslušných oken. Lešení zbudované za tímto účelem bude v kostele stát do prosince, kdy by se zrestaurované vitráže měly vrátit na místo.

V exteriéru pracují kameníci na obnově obvodového pláště, a to na severní straně kostela a na presbytáři. Nyní probíhá předběžné zpevnění silně narušených míst, mechanické čištění, odstraňování ptačího trusu a náletové zeleně, odstranění dožilého spárování, rušení betonového soklu, statické zajištění poškozených okenních kružeb. Následovat bude zpevnění kamene, celoplošné čištění horkou tlakovou vodou, pískování, injektáže a prolepování trhlin. Nejpoškozenější části budou nahrazeny plombami z mušlového vápence. Závěrem bude provedena barevná retuš. Veškeré práce jsou prováděny pod restaurátorským a památkovým dohledem a v souladu s projektovou dokumentací.

V podzimním období nás čeká podchycení základů tryskovou injektáží. Termín těchto prací závisí na výsledcích archeologického průzkumu.

Ráda bych poděkovala všem, kdo se podílejí na úklidu kostela, i každému, kdo jakýmkoli způsobem vyjádří podporu našemu snažení. Chtěla bych ocenit také všechny pracovníky, kteří všemi svými silami přispívají ke zdárnému průběhu obnovy.

Soňa Krejčová

Open post

Přípravné práce pro zahájení stavby

V pátek 3. května letošního roku bylo oficiálně předáno staveniště projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře firmě Avers a. s. S tímto dodavatelem stavebních prací jsme spolupracovali již při opravě dvojvěží a západního průčelí farního kostela.

Momentálně vrcholí přípravy na realizaci stavby. Zástupci firmy Avers jednají s místními úřady o záborech pro zařízení staveniště, pro stavbu lešení, pro archeologický průzkum a v neposlední řadě pro statické zajištění základů kostela. Prvním tématem oprav je archeologický průzkum v blízkosti sakristie, mezi Sv. Jakubem a budovou arciděkanství. Koncem května proběhl v interiéru i exteriéru (v okolí sakristie a presbytáře) průzkum georadarem. Výsledky průzkumu netrpělivě očekáváme: dozvíme se informace o skladbě podloží a případném výskytu dutin pod povrchem; radar může odhalit, že se pod kostelem nebo v jeho blízkosti nacházejí krypty, chodby nebo jiné podzemní prostory.

Zařízení staveniště bude umístěno na jižní straně kostela, „pod lípou“. V nejbližších dnech začnou dělníci navážet lešení k severní straně kostela, pokračovat se bude kolem presbytáře, tedy v rozsahu odpovídajícím etapě roku 2019. V této části kostela budou postupně vyňaty vitráže, které budou odvezeny do restaurátorských dílen. Při vysazování vitráží bude stát lešení i v interiéru kostela. Musíme se tedy připravit i na stavební ruch v kostele, i když se budeme snažit udržet ho na minimu. Na obvodovém zdivu bude probíhat i restaurování kamenného zdiva, opěráků, ostění oken, soklů a obnova omítek.

Jak rychle se budou práce posouvat, je závislé na rychlosti vydání povolení k pracím na pozemcích v okolí kostela (patří městu), na průběžných výsledcích archeologického průzkumu a v neposlední řadě i na počtu pracovníků, kteří se na stavbě budou pohybovat. Je však pravděpodobné, že do konce prázdnin se podaří staticky zajistit základy pod sakristií tryskovou injektáží. Předpokládáme, že tento proces zabere asi tři týdny. Určitě ho nepřehlédnete, protože ho bude provázet přítomnost mohutných stavebních strojů na parkovišti u Vlašského dvora. Injektáž by měla provádět zkušená firma SOLETANCHE Česká republika, s. r. o. Zájemcům o podrobnosti ohledně postupu doporučuji web soletanche.cz (v sekci Technologie najdete vysvětlení metody tryskové injektáže, která bude v kostele sv. Jakuba použita).

Zodpovědnost za provedení stavby mají na bedrech tito odborníci: Jan Říha, zástupce firmy Avers, a. s., je stavbyvedoucím. Petr Harvánek zastupuje investora (farnost) jako technický dozor stavebních prací; Jakub Ďoubal pak dohlíží na restaurátorské práce. Autorský dozor zajišťuje Petr Rohlíček z firmy INRECO, s. r. o. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Libor Smejkal. S dotazy ohledně stavby se neváhejte obracet na mě (tel.: 732 653 055, e-mail: sona.krejcova@khfarnost.cz).

Soňa Krejčová

Open post

Obnova farního kostela začne v květnu

V roce 2017 jsme zpracovali žádost o finanční podporu Evropské unie na dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Finanční prostředky nám byly přiděleny ve výši více než 99 milionů korun. Celkové náklady na obnovu činí více než 104 milionů, spoluúčast farnosti je tedy pět procent celkových nákladů (5,2 milionů korun). To už je opravdu pořádná porce, takže radost z přidělené dotace a z příprav na zahájení prací se občas mísí s obavami a napětím, zda bude vše probíhat bez větších zádrhelů a nepříjemných překvapení.

Projekt s názvem Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je tedy spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Práce, které budeme ze získané dotace hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného zdiva a venkovních omítek lodi kostela, presbytáře
i sakristie. S tím souvisí restaurování výplní všech otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže). V prostranství mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. Jakuba proběhne archeologický průzkum, na který naváže podchycení základů na jihovýchodní straně kostela – v místech pod sakristií. Budeme také řešit statiku kleneb, a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy nejvýraznější. Do této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží kostela.

Práce zasáhnou i do vnitřních prostor kostela, kde budou obnoveny nástěnné malby za hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. Po dokončení prací (v roce 2021) bude Charvátovská kruchta přístupná veřejnosti. Důležitou přidanou hodnotou bude také nové zázemí pro průvodce.

Nedílnou součástí akce je úprava „farní zahrádky“ pod vyhlídkou na panorama Svaté Barbory a do údolí Vrchlice. Tento prostor bude upraven tak, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, a bude zde zřízeno malé lapidárium.

V současné době podepisujeme smlouvu s hlavním dodavatelem stavby, který vyhrál soutěž na zhotovitele oprav v otevřeném výběrovém řízení. Jedná se o firmu Avers a. s., se kterou jsme spolupracovali již na opravě jakubského dvojvěží. Obnova našeho farního kostela započne již v květnu tohoto roku.

Všichni, kteří se prací na obnově kostela zabýváme, budeme usilovat o to, aby stavební práce co nejméně omezily bohoslužebný provoz. Věřím, že i v době oprav zde budeme moci naplno prožívat chvíle setkání s naším Pánem a budeme mu moci také svěřovat zdárný průběh obnovy tohoto chrámu.

Soňa Krejčová

Scroll to top