Open post

Rok rodiny

Papež František vyhlásil zvláštní rok s tématem „Rodina Amoris laetitia“

(19. března 2021 – 26. června 2022), který svěřil pod patronát sv. Josefovi.

19. března 2021 církev oslaví pět let od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia o kráse lásky v rodině a radosti z ní.  Zároveň v tento den papež František slavnostně zahájí Rok „Rodina Amoris laetitia“, který bude završen 26. června 2022 u příležitosti X. světového setkání rodin se Svatým otcem v Římě.

Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). Rodina si zaslouží rok slavení, protože se nachází v centru úsilí a péče ze strany každého činitele v pastoraci a v církvi.

Cíle roku rodin:

  • Šířit poselství apoštolské exhortace Amoris laetitia, „aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«“ (AL 200). Rodina, která objeví a zakusí radost z toho, že je darem pro církev a společnost, se „může stát světlem v temnotě světa“ (AL 66).
  • Ukazovat, že svátost manželství je dar a má v sobě sílu, která proměňuje lidskou lásku. Je důležité, aby pastýři a rodiny kráčeli spolu, sdíleli spolu odpovědnost a vzájemně se v pastoraci doplňovali v různých povoláních v církvi (srov. AL 203).
  • Dát rodinám prostor, aby se mohly angažovat v pastoraci rodin. Je potřeba, aby „evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“ (AL 200), protože rodina, která je učednicí, se stane i rodinou misionářskou.
  • Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
  • Rozšířit záběr a činnost rodinné pastorace, aby probíhala napříč společenstvím věřících a zahrnovala manžele, děti, mladé lidi, seniory a rodiny v obtížných situacích.

Více informací o roku rodiny najdete na stránkách věnovaných roku rodiny.

Open post

Duha v Církevní mateřské škole sv. Jakuba

Církevní mateřská škola sv. Jakuba připravila pro všechny děti z různých MŠ v Kutné Hoře pěknou aktivitu. Děti mají vytvořit duhu jako symbol naděje, že se brzy vrátí do školky a zase se setkají.
Milé děti a rodiče nejen z naší školky🌈
protože je nyní taková zvláštní doba, kdy se nemůžeme potkávat my s vámi a vy se svými kamarády ve školce nebo na hřišti, pojďme spolu něco udělat. Přestože se vzájemně nevidíme, můžeme na sebe myslet a těšit se, že se zase brzy všichni setkáme. Na znamení naděje, že všechno bude opět dobré, si vytvořte duhu. Tu pak vylepte do okna tak, aby byla vidět z ulice. Až se pak půjdete s rodiči projít, uvidíte, kde všude bydlí vaši kamarádi, nejen z vaší školky. My už duhu ve školce máme, tak se k nám připojte, ať je vidět, že na sebe myslíme.
Připojujeme také krátký příběh, jak to s tou duhou bylo:)
Příběh o duze
Jednou se stalo, že se všechny barvy začaly hádat, protože si každá myslela, že ona je ta nejdůležitější, nejhezčí a nejpotřebnější ze všech.
🟢Zelená řekla: „Je naprosto jasné, že nejdůležitější jsem já. Jsem znamením života a naděje. Byla jsem zvolena barvou trávy a listů, beze mě by zemřela všechna zvířata. Podívejte se kolem sebe, uvidíte, že já jsem ta nejvíce zastoupená barva ze všech.“
🔵Modrá ji přerušila: „Ty myslíš jen na zemi, ale podívejte se někdy na oblohu nebo moře. Voda je základem všeho, veškerého života, a o to, aby jí bylo dost, se starají blankytné mraky a azurové moře. Obloha dává prostor, klid a hezké počasí. Vy ostatní svou důležitost jen přeceňujete.“
🟡Žlutá se zasmála: „Vy jste ale všechny tak děsně vážné. Já přináším do světa smích, radost a teplo. Slunce je žluté, měsíc také, stejně jako hvězdy. Pokaždé, když někdo pozoruje slunečnice, začíná se mu svět hned jevit radostnější. Beze mě by nebyla žádná radost.“
🟠Oranžová přišla se svou chválou na řadu jako další: „Já jsem barvou zdraví a síly. Přicházím k uplatnění zřídkakdy, ale přece jsem hodnotná, protože jsem důležitá pro lidské zdraví. Jsem nositelem většiny vitamínů. Pomyslete na mrkev, dýně, pomeranče, mango. Když při východu nebo západu slunce naplním oblohu, je moje krása tak nápadná, že nikdo nemá ani pomýlení na některou z vás ostatních.“
🔴Červená už to nemohla vydržet. Vykřikla: „Já jsem panovník nad vámi všemi, jsem barvou krve, životní tekutiny. Jsem barvou nebezpečí a odvahy. Jsem připravená bojovat za správnou věc. Utrpení a láska; rudá růže, červený vlčí mák.“
🟣Fialová promluvila výrazně klidněji než ostatní, ale stejně neskromně: „Pomyslete na mě. Jsem barvou tajemství. Skoro mě nevnímáte, ale beze mě jste všechny bezvýznamné. Symbolizuji myšlení a uvažování, šero a hlubokou vodu. Potřebujete mě jako rovnováhu a protipól, pro modlitbu a vnitřní pokoj.“
A takhle podobně se barvy hádaly dále. Každá byla přesvědčená o tom, že je nejlepší. Jejich hádka byla stále hlasitější.
Najednou se objevil zářivý bílý blesk, zaduněl a zarachotil hrom. Začalo nemilosrdně pršet. Barvy se shlukly a hledaly útěchu u sebe navzájem.
Pak promluvil déšť: „Vy hloupé, hádáte se a jedna chcete přetrumfnout druhou. Copak nevíte, že Bůh vás všechny stvořil k určitým úkolům, jedinečné a rozdílné? Miluje vás
všechny. Chyťte se za ruce a pojďte se mnou. Napneme se jako velký, barevný oblouk na oblohu, jako připomínka toho, že Bůh vás všechny miluje, že můžete žít spolu v pokoji, že je stále s vámi – znamení naděje pro budoucnost.“
A tak když se podíváme na duhu, měli bychom myslet na to, že Bůh chce, abychom se navzájem oceňovali a vážili si jeden druhého.
Podle časopisu Duha č. 20 roč. 2005/2006
Open post

Namísto křížové cesty městem: modlitba Ježíšovými posledními slovy

V závěru postní doby, nejlépe ve Svatém týdnu, se místo společné křížové cesty městem, která není v tomto čase možná, vydejme každý na svou osobní či rodinnou pouť. Má sedm zastavení, která jsou spojena se slovy Pána Ježíše na kříži. Místa zastavení si každý z nás zvolí sám nebo se svými nejbližšími. Mohou to být kapličky, kostely či kříže, místa v přírodě či kdekoli v našem městě. Mohou to však být i místa v našich domovech či dokonce místa, která nyní nemůžeme navštívit a vydáme se na ně pouze v duchu. Místa spojená s událostmi, lidmi, hodnotami, které nám přijdou na mysl v souvislosti s jednotlivými Kristovými výroky. Příslušné verše si můžeme najít v Bibli a při výběru míst se nad nimi hlouběji zamyslet. Můžeme je projít při jedné cestě, pouť si ale také můžeme rozdělit a na každé místo se vydat jiný den.

Průvodcem na cestě nám bude malé leporelo, které si můžeme od 21. března vyzvednout v kostele, případně stáhnout v úpravě pro tisk v odkazech dole pod příspěvkem. Každá stránka je věnována jednomu zastavení, svá místa si můžeme do knížečky zapsat či nakreslit. Na každém z nich se pomodlit nabízenou modlitbu a meditovat o Ježíšových slovech podobně, jako to děláme na jednotlivých zastaveních křížové cesty.

Popsaného či pokresleného průvodce pak můžeme přinést do kostela (nejpozději 11. dubna). Podle toho, kolik leporel se shromáždí a co se z nich bude dát vyčíst, vytvoříme na konci velikonoční doby dílo, které tuto naši aktivitu viditelně propojí a shrne.

Průvodce ke stažení: lícová strana, rubová strana (připraveno k tisku na A4 z obou stran, rozstřižením po délce vzniknou dvě leporela).

Open post

Postní duchovní zastavení

Srdečně zveme na postní duchovní zamyšlení, která se budou konat každou postní sobotu od 19 hodin v chrámu sv. Barbory. Přednášky budou také vysílány online zde.

Po každé promluvě bude následovat Eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření do 20:00.

27. 2. bude po promluvě následovat křížová cesta.

Open post

Modlitba za oběti pandemie

Po celou dobu postní jsme evropskými biskupy vyzýváni, abychom se modlili za oběti koronavirové pandemie. Každá země v jeden den postní doby slaví mši svatou na tento úmysl, na Českou republiku připadá 17. březen.

K polovině února, kdy byl tento řetězec zahájen, bylo v Evropě zaznamenáno více než 770 000 osob, které zemřely na Covid-19. V našich modlitbách chceme pamatovat na tyto lidi, jejich blízké, ale i všechny, kteří jsou aktuálně zasaženi nemocí a nemají jistotu o vlastním životě. Spolu s nimi jsou do našich přímluv zahrnováni také zdravotníci, sociální pracovníci a všichni další lidé, kteří stojí v první linii boje proti nemoci. A v neposlední řadě i prosba za ukončení pandemie.

V naší farnosti bude mše svatá sloužena ve středu 17. března v 18:00 v chrámu sv. Barbory. Spolu s tím také uspořádáme modlitební řetězec, který potrvá od poledne do půlnoci téhož dne.

Modlitební řetězec a rozpis stráží zde.

Více informací na www.cirkev.cz

Scroll to top