Open post

Příprava na misijní měsíc – dopis P. Jana Uhlíře

Milí farníci,

jak nás k tomu vyzval papež František, přemýšlíme v letošním roce hlouběji o svém poslání k misiím. V postní době jsme se modlili za své nejbližší a za to, aby naše rodiny byly místem, kde se rozvíjí víra. Po Velikonocích jsme vyprošovali Boží požehnání návštěvníkům Noci kostelů. Od začátku léta mnozí z vás vzali za své Modlitby za ulice a s modlitbou v srdci procházejí Kutnou Horou, dívají se kolem sebe a snaží se více otevřít těm, kteří s námi v tomto městě žijí.

Nyní by tato naše příprava měla vyvrcholit. Nabízím následující tři možnosti, které nám mohou pomoci na cestě apoštolů – misionářů, na kterou nás Pán Ježíš všechny zve:

  • Zúčastnit se semináře Život v Duchu podle
    Ernesta Sieverse
    , který pomáhá prohloubit osobní vztah s Ježíšem a učí nás pravidelné osobní modlitbě. Seminář začne 17. září a potrvá 8 týdnů. Účast v semináři předpokládá osobní rozhodnutí denně věnovat nějaký čas modlitbě (pro každý den je vybrán úryvek z Božího slova) a ochota se jednou týdně (v úterý večer) sejít s ostatními účastníky ke společné modlitbě a katechezi. Bližší informace získáte u Marie Slavotínkové (e-mail: slavotinkova@seznam.cz), která také přijímá přihlášky.
  • Nabídnout svým blízkým a známým kurz Alfa. Letošní kurz začne 3. října, jedná se o osmý běh v naší farnosti. Někteří z vás ho absolvovali jako účastníci, někteří se do něj zapojili jako hostitelé, kteří se snaží účastníkům naslouchat a učí se s druhými mluvit o víře. Celkem se za uplynulé roky na arciděkanství zúčastnilo Alfy 251 lidí, včetně 42 hostitelů z obou kutnohorských farností. Někteří účastníci své hledání završili křtem či přijetím dalších svátostí, jiní prohloubili svoji víru. Všichni (znovu) promýšleli svůj postoj k Bohu či církvi. Zkušenost šesti let nám ukazuje, že tato forma hlásání evangelia je pro nás vhodným způsobem, jak lidem přibližovat Krista.

Proto se poctivě svěřme Božímu Duchu a ptejme se, zda v našem okolí není někdo, ke komu máme lidsky blízko a kdo od nás možná čeká pozvání na cestu víry. Osvědčil se tento postup: Popřemýšlet, koho ze svých známých pozvat, nějaký čas se za ně modlit a v září je skutečně oslovit a kurz jim nabídnout. I když budeme třeba odmítnuti, nikdy nevíme, zda i naše pozvání nemůže v druhém započít proces hledání. Bližší informace získáte u Julie Němcové (e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz), která také přijímá přihlášky.

  • Modlit se před Nejsvětější svátostí. Adorace je nezbytná podpora jakéhokoli misijního úsilí. Stále si musíme uvědomovat, že evangelizace je především věcí Ježíše, že bez jeho pomoci nejsme schopni dělat nic. Proto bych vás rád povzbudil, abyste často vyhledávali Ježíšovu přítomnost v eucharistii a svěřovali mu své osobní i naše společné úmysly. Začátkem školního roku 6. září večer uspořádáme „speciální“ adoraci, při které si budeme vzájemně vyprošovat odvahu a další dary potřebné k hlásání evangelia – ať už při kurzu Alfa, při letošním posvícení (které se ponese v duchu Misijního října 2019; více se dozvíte v zářijovém zpravodaji), nebo při jakékoli jiné příležitosti.

Milí farníci, děkuji vám za vše, co pro předávání evangelia děláte. Věřím, že Ježíšovo pozvání k evangelizaci druhých je i pro nás darem. Můžeme skrze tuto službu zakoušet jeho moc a lásku a prožívat radost ze své osobní víry.

Žehná vám

P. Jan Uhlíř

Scroll to top