Open post

Sbírka Svatopetrský haléř

Sbírka se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli, v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století.

V naší farnosti sbírka s názvem Svatopetrský haléř proběhne v neděli 19. února.

Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

Open post

Biskup Jan Vokál k nadcházející prezidentské volbě

Bratři a sestry v Kristu,

v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.

Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.

V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.

Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.

K tomu Vám ze srdce žehnám.

Váš biskup

                                   +Jan Vokál

 

Převzato z www.bihk.cz

Open post

Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Během vánočních svátků měli návštěvníci kostela svatého Jakuba a účastníci bohoslužeb v chrámu svaté Barbory možnost podpořit svým příspěvkem kutnohorské charitní Středisko Na Sioně. Při půlnoční mši se vybralo 13 374 Kč, při silvestrovské mši 14 159 Kč, do pokladničky v sošce anděla, která stála celé svátky u betléma v kostele svatého Jakuba, lidé naházeli 29 140  Kč. Celkový výtěžek sbírky je tedy 56 673 Kč.

Částka byla předána pracovníkům charity, kteří ji využijí na vylepšení prostředí, ve kterém poskytují sociální službu Rané péče a Aktivizační službu Spolu Na Sioně. „Středisko sídlí v komplexu starších technických budov bývalé pojišťovny, které nejsou dostatečně zatepleny. Některé místnosti je obtížné vytopit a vytvářejí se v nich plísně, takže v zimních měsících zde nemůžeme s dětmi pracovat. Nejnaléhavěji je potřeba zateplit štít a vyměnit staré luxfery za plastové okno, což nám náš rozpočet nedovoluje. Proto si velmi vážíme této pomoci a věříme, že příští zimu už budou naši malí klienti a jejich rodiče přicházet do lepšího prostředí,“ uvedla Tereza Šedivcová, vedoucí Střediska Na Sioně.

Tradice vánoční pomoci potřebným má v kutnohorských kostelích už několik let podobu sbírky na konkrétní účely. V minulých šesti letech jsme vybranými prostředky podpořili Azylový dům pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Tentokrát peníze pomohou přímo v Kutné Hoře: znevýhodněným dětem, které potřebují speciální péči a podporu, a jejich rodinám.

„Rád bych poděkoval dárcům za jejich štědrost, se kterou do sbírky přispěli, a obecně všem návštěvníkům bohoslužeb za setkání, ze kterých jsem načerpal mnoho radosti. Přeji všem, aby nás tato radost provázela celý rok,“ doplnil P. Vladislav Brokeš, kutnohorský arciděkan.

 

V Kutné Hoře 17. ledna 2023

Kateřina Grenarová
pastorační asistentka
t: +420 739 036 987 | e: katerina.grenarova@khfarnost.cz

Open post

Adorace v kostele sv. Jakuba

Adorace před Nejsvětější svátostí se koná každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba.

Slovo adorace pochází z latinského adoratio, což znamená klanění... Sloužit a klanět se jedinému a nejvyššímu Bohu osvobozuje člověka od všech možných vlivů v životě.  Jak strávit čas při adoraci? Při adoraci nemusíte dělat mnoho, její síla tkví právě v tom, že na chvíli nic neděláme. V tichosti můžeme celým srdcem hluboce přemýšlet o Ježíši. Tím, že takto setrváme, projevujeme, že bez Něho nemůžeme žít.

 

Scroll to top