Open post

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici ředitel/ředitelka Církevní mateřské školy

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jako zřizovatel vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY školské právnické osoby Církevní mateřská škola svatého Jakuba se sídlem Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora s nástupem od 1. 4. 2024

Požadujeme:

 vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb.
 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů (příp. nástup na funkční studium řídících pedagogických pracovníků)
 dobré komunikační a organizační schopnosti
 aktivní znalost prostředí katolické církve
 praxe v řízení kolektivu
 ochota prohlubovat a rozšiřovat své vzdělání

Nabízíme:

 Mzdové ohodnocení odpovídající pozici ředitele církevní mateřské školy
 Podpora dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 Zázemí stabilní instituce postavené na křesťanských hodnotách
 Příjemné a přátelské pracovní prostředí
 Možnost pronájmu bydlení v blízkosti pracoviště

Místo výkonu práce: Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora

Svůj motivační dopis s návrhem koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (1-2 strany A4), strukturovaný životopis včetně kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z trestního rejstříku zasílejte na adresu: monika.pospisilova@khfarnost.cz do 5. 1. 2024.

Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději 12. 1. 2024.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Inzerát ke stažení zde.

Open post

Kurz Manželské večery

Základem kurzu jsou videa Manželů Leeových a především diskuse v rámci páru nad daným tématem. Soukromí manželů je velmi důležité, nikomu o svém vztahu nemusí nic říkat.
Kurz je založen na křesťanských principech a není primárně určen pro ty, kterým manželství troskotá, ale pro každý pár, který chce vyšetřit několik hodin během týdne jako čas pro partnera a pro sebe navzájem. A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manželství jde zlepšovat a investice do manželství se vyplatí!

Kurzy budou probíhat od 11. října na arciděkanství (8 večerů)

Pokud vás kurz zaujal, prosím kontaktujte paní Marii Vaňkovou, marievankova@centrum.cz; 777 082 500

Více o kurzech zde.

Open post

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně, lidově zvaná "svátek Tří králů" budeme slavit již v neděli 2. 1. 2022 v 9 hodin v kostele sv. Jakuba.

Církev si v tento den  připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (tedy ne-židy), kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z nežidovského prostředí, kteří kdy Krista přijmou – tedy i nás. Dále je to zjevení Ježíšova vztahu k Bohu-Otci při křtu v Jordáně (ačkoli tuto událost si připomínáme v den svátku Křtu Páně) a první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně.

V tento den, nebo v tomto období, je lidovým zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B, resp. K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus požehnej tomuto domu.

Open post

Adventní zamyšlení biskupa Jana Vokála

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale velmi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření a dalšímu.

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. Žijeme ve svobodné zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném případě to však neznamená, že by nás tato nová situace měla vzdálit od Boha, od plnohodnotného duchovního prožití Adventu jako radostného očekávání příchodu Páně. Naopak. Dostáváme příležitost zakusit nedostatek právě jako předstupeň radosti z naplnění.

Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život staví. Za momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, a chvíle těžkosti, aby objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, provází nás jí a my se musíme ptát, jak může i dočasný nedostatek přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu životu prospět. Především nám může připomenout velikost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostatečně? Uvědomujeme si, co nám v nich Pán zdarma neustále dává? Nestaly se pro nás běžnými, každodenními a banálními? Možná toto nám chce Bůh říci tím, že dopouští období, kdy je nemožné přijít na Mši svatou. Snad si v něm máme uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí v našem životě je odpuštění hříchů a návrat k čistotě Božího dítěte.

Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a nechme se touto novou situací duchovně obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme se vést Duchem Svatým, abychom dokázali teď více než jindy naslouchat Božímu hlasu. Zároveň dávejme ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je to především Boží Slovo, které je živé a účinně působí v duši člověka. Nejdeme-li na Mši svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší čas, než kdybychom na ni šli. Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku počítače, čtěme v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat a posvěcovat. Copak Bůh k člověku často nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu v poušti a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma víme, že tomu tak je.

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán nás navštíví o Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na shledání s naším Vykupitelem. K tomu Vám od Katedrály Ducha Svatého žehná, Váš

+Jan Vokál

 

Zdroj www.cirkev.cz

Open post

Otevření Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora rozšiřuje Církevní mateřskou školu sv. Jakuba v Kutné Hoře. Od 1. 9. 2020 bude otevřena druhá třída s kapacitou 17 dětí.

Školní rok v církevní školce bude zahájen mší svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně dne 1. 9. v 9:00, kterou bude sloužit generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka. Tato mše bude sloužena za všechny dobrodince školky, děti u učitele. Po mši svaté bude následovat slavnostní žehnání nové třídy.

 

 

 

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top