Open post

Kurz Alfa odložen, nový kurz proběhne na podzim 2021

Vzhledem druhé vlně pandemie koronaviru se Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora rozhodla odložit na podzim 2021.

Kurz Alfa je cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání duchovního světa a smyslu života. Pokouší se odpovědět na klíčové otázky z hlediska křesťanské víry.

Zván je každý, kdo přemýšlí o duchovním rozměru svého bytí a vnímá, že život člověka není náhoda ani samozřejmost. Přijít mohou všichni, kdo hledají odpovědi na existenciální otázky.

Účast na kurzu je zdarma, v případě zájmu se přihlaste na arciděkanství u Julie Němcové. Přihlášení není závazné pro celou dobu kurzu. Můžete přijít na prvních několik setkání a teprve pak se rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce.

 

 

 

Open post

Výstava Pod ochranu tvou

Výstava v ochozových kaplích chrámu sv. Barbory představuje vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém depozitáři. Pro dětské návštěvníky jsou připravené zajímavé úkoly.

Tématem výstavy je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory, ke kterým se po staletí utíkají obyvatelé naší země.

Výstava je přístupná od 15. 6. do 30. 9. vždy v otevírací době chrámu sv. Barbory.

 

Open post

Sbírka na církevní školy

Sbírka na církevní školy se bude konat v neděli 20. září 2020. Jednou z církevních škol je také Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře a Církevní gymnázium v Kutné Hoře.

 

Drazí věřící, bratři a sestry,
v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na
podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.
V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře),
2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové,
Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové).
Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více
než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V tomto roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce
nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové a také rekonstrukce prostor
mateřské školy v Kutné Hoře, která byla rozšířena o druhé oddělení.
Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv
významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na
gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání
s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své děti do péče církevních
škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní
vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné
prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální
a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.
Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich
školách představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru
v Boha jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni
v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost
prožívat živou víru v Krista ve společenství podobně smýšlejících lidí.
Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou
veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty
dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně
pokračovat.
Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž
výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky
a vybavení do odborných učeben. Na nákup sportovního náčiní či realizaci
mezinárodních sportovních aktivit využily prostředků ze sbírky mateřská škola
v Kutné Hoře, gymnázium v Kutné Hoře i gymnázium v Hradci Králové.
ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým
sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem
ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále finančně
podpořilo účast studentů na adaptačních kurzech a nakoupilo přístroje pro praktickou
výuku fyziky, gymnázium maltézských rytířů ve Skutči modernizovalo odbornou
učebnu kriminalistiky a salesiánský domov mládeže v Hradci Králové mohl pořídit
nové počítače.
Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy
sídlí.
I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám
realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního
školství však můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také
například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také
modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné
společnosti.
S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Prokop Brož
biskupský vikář pro církevní školství

 

 

Scroll to top