Open post

Dopis P. Jana Uhlíře farníkům

Kutná Hora, 23. října 2020

 

Sestry a bratři v Kristu, milí farníci,

protože jsem byl covid pozitivní, měl jsem v úmyslu vám napsat o svých zkušenostech z karantény. Středečními nařízeními se však situace změnila a nyní vnímám, že je potřeba vám nabídnout více praktických informací či povzbuzení a osobní prožitky si nechat k případnému pozdějšímu sdílení.

Nová omezení se týkají i veřejného náboženského života. Nebudou tedy veřejné mše svaté ani adorace. To však neznamená, že bychom měli mít duchovní prázdniny. Naopak. Je třeba, abychom si uvědomili, že stále můžeme mnoho.

Především je čas, abyste se setkávali k modlitbě ve svých rodinách. Nezapomínejte, že i děti vnímají zvláštnost současné situace a potřebují vidět své rodiče, kteří sebe i nemocné svěřují s důvěrou a pokojem Pánu.

Milí manželé, nezůstávejte prosím pouze u modlitby s dětmi. Najděte odvahu se společně pomodlit alespoň Otčenáš. Využijte modlitbu i k tomu, abyste se navzájem svěřili se svými starostmi a obavami, které nejen tato situace přináší. Učte se nést břemena jedni druhých. V této době se, více než kdy jindy, musíme učit neřešit věci na vlastní pěst, ale s Bohem a se svými blízkými.

Vy, kdo žijete sami, nebojte se s někým domluvit a pomodlete se společně třeba po telefonu. Může jít o růženec, breviář nebo modlitbu vlastními slovy. Najděte odvahu a pozvěte druhé do společenství modlitby. I kdyby šlo jen o jednorázový pokus, stojí za to.

Připomínám, že k soukromé modlitbě je stále otevřen klášterní kostel (denně od 8:00 do 16:00).

Po domluvě s knězem je možné přistoupit ke svátosti smíření či individuálnímu svatému přijímání. Spoléhám na vaše moudré rozlišení ohledně četnosti využití této nabídky. J

Biskupové nás vybízejí k modlitbě růžence za zastavení pandemie v naší vlasti. Vezměme tuto výzvu vážně.

Zvláštní pozornost věnujte prosím slavení dne Páně, tedy neděle. Nebojte se sami vést bohoslužbu slova či slavnostnější modlitbu ve svých domácnostech. Pokud tak budete konat s touhou oslavit Pána, nemůžete nic pokazit. Samozřejmě, že každou neděli v 9:00 můžeme být duchovně spojeni i skrze online přenosy liturgie z chrámu sv. Barbory.

Myslím, že pro naše společenství je důležité udělat také něco společně a konkrétně. Zanedlouho bude státní svátek, výročí založení republiky. Je to podle mě vhodná příležitost vytvořit 24hodinový modlitební řetěz za naši zemi. Proto bych vás chtěl nyní pozvat i poprosit
o společnou modlitbu za naši vlast a lidi v ní žijící. Modleme se za nemocné, za představitele, kteří mají zodpovědnost, zdravotníky, za lidi osamocené a umírající, za naše rodiny i církev. Modleme se za sebe a prosme za odpuštění našich hříchů i duchovní obnovu naší země.

Modleme se, aby také skrze nás moc Boží lásky ničila zlobu hněvu, nenávisti, frustrace, beznaděje, strachu, rozdělení… Modlitba začne v úterý 27. října v 18:00 a vyvrcholí ve středu 28. října v 18:00 mší svatou, která bude z chrámu sv. Barbory přenášena online. Abychom o sobě vzájemně věděli, zapišme se k vybraným časům do tabulky, která je k dispozici na webu farnosti.

Blíží se dušičky. A je důležité i v těchto dnech zajít na hřbitovy. Každý rok býváme touto dobou vybízeni k získání plnomocných odpustků pro zemřelé. Jednou z podmínek je svátost smíření a přijetí Eucharistie v daný den, což letos nebude prakticky možné. Přesto můžeme našim drahým zemřelým na těchto místech vyprošovat mnohé milosti: jinak, ale vždy
s vděčností a důvěrou v Boží milosrdenství.

Asi si říkáte, že vybízím pouze k modlitbě. A máte pravdu. Jsem totiž přesvědčen, že to je ta první a nejdůležitější zbraň, kterou si jako křesťané musíme osvojit, abychom si v těchto dnech uchovávali nadhled, neztráceli pokoj v srdci, vnímali přítomnost Pána a hlavně byli schopni poznávat, jak konkrétně a smysluplně máme pomáhat. Ptejme se Pána, kde nás chce mít, kdo čeká na naši pomoc, telefon, peníze či slovo útěchy… Skrze všední události nám to pak Pán jistě jasně ukáže.

Neváhejte nás informovat o lidech v nemocnici. Jako duchovní máme stále přístup do nemocnice. Můžeme, tak třeba jen návštěvou, potěšit vaše sousedy či známé, kteří jsou v těchto místech bez osobního kontaktu s blízkými.

Mám ještě jednu starost. Chraňte si mysl i srdce od informací, které vnášejí do vašich životů zmatek a nepokoj. Které nám berou vnitřní sílu moudře a s nadhledem řešit obyčejné starosti, jichž nyní není vůbec málo. Pokud vás něco děsí a vnitřně ochromuje, hned to s důvěrou předložte Pánu v modlitbě a „Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Fil 4,7).

Sestry a bratři, pokud byste cokoliv potřebovali, měli na srdci nějakou těžkost nebo se dostali do složité životní situace, neváhejte mě nebo otce Dmytra kontaktovat. Nebojte se, že nás budete obtěžovat. Jsme tu pro vás a nyní máme i dost času. Pamatujte, že je někdy větším hrdinstvím se o problém s druhým podělit, než ho osamoceně nést.

Na závěr bych vám všem, kteří jste na mě pamatovali v době mé nemoci, rád upřímně poděkoval. Moc si toho vážím a doufám, že vám vaši modlitbu a štědrost budu moci oplatit svou službou.

Žehná vám otec Jan

Open post

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Olomouc, 27. října 2020

 

Zdroj www.cirkev.cz

Open post

Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. 

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

 

Zdroj www.cirkev.cz

 

 

 

Open post

Mše svaté zrušeny

Na základě usnesení vlády ČR je zakázán volný pohyb osob a shromažďování více jak dvou osob. Z tohoto důvodu jsou také zrušeny veřejné bohoslužby.

Kněží budou mše svaté sloužit soukromě, bez účasti lidu vždy na úmysly, na něž měly být slouženy veřejně.  

Open post

Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci

Vyjádření kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, k aktuální společenské situaci vyvolané rozsáhlými epidemiologickými opatřeními:

 

Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život.

Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustrace a pesimismu. Jako všechny krize představuje i „koronakrize“ novou příležitost, či chcete-li: výzvu.

V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, jak falešné je naše přesvědčení, když se domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů. Stačí jeden malý, pouhým okem neviditelný organismus vzniklý kdesi v daleké Číně, a celý svět je ze dne na den vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty jsou najednou ty tam a my se s obavami chvějeme, co s námi bude.

Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní. Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík.

Společně se pak všichni v boji proti pandemii můžeme spojit v modlitbě růžence, jak nás k tomu v uplynulých dnech vyzvala Stálá rada ČBK. Kéž nám Matka Kristova pomůže v zápase se zákeřnou nemocí překonat i veškerá rozdělení, která naši společnost dosud sužují.

+ Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český 

P.S.

Prosím, nezneužívejme této situace k mocenským či politickým sporům nebo finančnímu obohacení. Sociální péče a lékařská či zdravotní pomoc jsou na takové úrovni, že může upevňovat naši naději. Nešiřme stres a napětí!

 

 

 

Zdroj www.tiskcirkev.cz

Ilustrační foto www.clovekavira.cz

Open post

Výzva k modlitbě růžence

Členové stálé rady České biskupské konference vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Olomouc, 7. října 2020

Zdroj cirkev.cz

Open post

Sdělení diecézního biskupa

Milí spolubratři v duchovní službě,
usnesením ze dne 12. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 6 osob ve vnitřních i v nějších prostorech, včetně celebranta a asistence. Opatření platí od středy 14. října 2020 přinejmenším do úterý 3. listopadu včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách.
Kde je to jen trochu možné, vraťme se prosím k videopřenosům bohoslužeb. Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom utvářeli farní společenství v konkrétním čase. Neposkytujme záznamy Mší svatých.
Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie.
Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.
S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.
S požehnáním, v modlitbě Váš
biskup + Jan
Open post

Od listopadu zavřené pondělky

Od listopadu zavřené pondělky v sedlecké kostnici a v katedrále Nanebevzetí i v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Vzhledem k nepříznivému vývoji cestovního ruchu a současnému vývoji pandemie koronaviru obě kutnohorské farnosti Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, jako správce kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, a Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, správce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, upravují od listopadu otevírací dobu památek takto: v pondělí budou památky pro veřejnost uzavřené, od úterý do neděle budou otevřené od 10:00 do 16:00 (s výjimkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která je v neděli otevřena od 11:00 – 16:00). Tato změna je platná od pondělí 9. listopadu 2020 pravděpodobně do konce února 2021.

V pondělí 2. listopadu budou výše zmíněné památky z důvodu svátku všech věrných zemřelých („na dušičky“) otevřeny od 10:00 do 16:00.

Bližší informace o jednotlivých památkách a jejich otevírací době sledujte na www.khfarnost.cz a www.sedlec.info.

Posts navigation

1 2
Scroll to top