Přípravné práce pro zahájení stavby

V pátek 3. května letošního roku bylo oficiálně předáno staveniště projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře firmě Avers a. s. S tímto dodavatelem stavebních prací jsme spolupracovali již při opravě dvojvěží a západního průčelí farního kostela.

Momentálně vrcholí přípravy na realizaci stavby. Zástupci firmy Avers jednají s místními úřady o záborech pro zařízení staveniště, pro stavbu lešení, pro archeologický průzkum a v neposlední řadě pro statické zajištění základů kostela. Prvním tématem oprav je archeologický průzkum v blízkosti sakristie, mezi Sv. Jakubem a budovou arciděkanství. Koncem května proběhl v interiéru i exteriéru (v okolí sakristie a presbytáře) průzkum georadarem. Výsledky průzkumu netrpělivě očekáváme: dozvíme se informace o skladbě podloží a případném výskytu dutin pod povrchem; radar může odhalit, že se pod kostelem nebo v jeho blízkosti nacházejí krypty, chodby nebo jiné podzemní prostory.

Zařízení staveniště bude umístěno na jižní straně kostela, „pod lípou“. V nejbližších dnech začnou dělníci navážet lešení k severní straně kostela, pokračovat se bude kolem presbytáře, tedy v rozsahu odpovídajícím etapě roku 2019. V této části kostela budou postupně vyňaty vitráže, které budou odvezeny do restaurátorských dílen. Při vysazování vitráží bude stát lešení i v interiéru kostela. Musíme se tedy připravit i na stavební ruch v kostele, i když se budeme snažit udržet ho na minimu. Na obvodovém zdivu bude probíhat i restaurování kamenného zdiva, opěráků, ostění oken, soklů a obnova omítek.

Jak rychle se budou práce posouvat, je závislé na rychlosti vydání povolení k pracím na pozemcích v okolí kostela (patří městu), na průběžných výsledcích archeologického průzkumu a v neposlední řadě i na počtu pracovníků, kteří se na stavbě budou pohybovat. Je však pravděpodobné, že do konce prázdnin se podaří staticky zajistit základy pod sakristií tryskovou injektáží. Předpokládáme, že tento proces zabere asi tři týdny. Určitě ho nepřehlédnete, protože ho bude provázet přítomnost mohutných stavebních strojů na parkovišti u Vlašského dvora. Injektáž by měla provádět zkušená firma SOLETANCHE Česká republika, s. r. o. Zájemcům o podrobnosti ohledně postupu doporučuji web soletanche.cz (v sekci Technologie najdete vysvětlení metody tryskové injektáže, která bude v kostele sv. Jakuba použita).

Zodpovědnost za provedení stavby mají na bedrech tito odborníci: Jan Říha, zástupce firmy Avers, a. s., je stavbyvedoucím. Petr Harvánek zastupuje investora (farnost) jako technický dozor stavebních prací; Jakub Ďoubal pak dohlíží na restaurátorské práce. Autorský dozor zajišťuje Petr Rohlíček z firmy INRECO, s. r. o. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Libor Smejkal. S dotazy ohledně stavby se neváhejte obracet na mě (tel.: 732 653 055, e-mail: sona.krejcova@khfarnost.cz).

Soňa Krejčová

Scroll to top