Kostelní sbírky

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.

Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.

 

Dary pro Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora – číslo účtu 441774319/0800

Variabilní symbol 2021

Dary pro Římskokatolickou farnost Bykáň - číslo účtu 441836399/0800

Variabilní symbol 2021

Dary pro Římskokatolickou farnost Třebonín - číslo účtu 442116369/0800

Variabilní symbol 2021

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar – Nováková M.“ Pro vystavení potvrzení o daru kontaktujte Mgr. Jaroslava Boušku (jaroslav.bouska@khfarnost.cz).

Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726

Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222

Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225

Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství.

V případě dotazů týkajících se darů učených Biskupství královéhradeckému můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).

 

Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu

Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500

Variabilní symbol 286

Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700

Variabilní symbol 10

 

Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.

 

Všem případným dárcům děkujeme.

Ing. Pavel Rathouský                                          Mons. Jan Paseka

ekonom diecéze                                                 generální vikář

Scroll to top