Generální projektant obnovy: INRECO, s. r. o. (zastoupeno Ing. Petrem Rohlíčkem)

Realizace stavby: Avers, spol. s r. o.

Restaurátorské umělecké práce: akad. mal. Roman Ševčík

Technický dozor: Ing. Petr Harvánek

Restaurátorský dozor: doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal Ph.D.

Registrační číslo projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594

Zahájení: květen 2019
Ukončení: prosinec 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Stručný popis projektu:

  • Obnova exteriéru trojlodí a presbytáře kostela sv. Jakuba
  • Obnova interiéru kostela, zpřístupnění „Charvátovské kruchty“, umístění expozice, obnova
    okenních výplní, restaurátorské práce, digitalizace, instalace zabezpečení
  • Statické zajištění severní a jižní věže kostela
  • Obnova zahrady a zřízení zahradního lapidária s kamennými artefakty

Popis cílů a výsledků projektu:

Globálním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet kostel sv. Jakuba Staršího v Kutné Hoře, jako významnou kulturně historickou památku architektonického dědictví, pro budoucí generace. Jde primárně o památku jako takovou, ale rovněž také o odkaz našich předků a jedinečné genius loci tohoto místa. Cílem projektu je do konce roku 2022 obnovit kostel sv. Jakuba Staršího v Kutné Hoře v tomto rozsahu: exteriér trojlodí, presbytář, interiér kostela a věží s maximální odbornou péčí a kvalitou.

Cílem projektu je také zvýšit kvalitu dostupnosti (zpřístupnění) tohoto památkově chráněného objektu a zajistit (zvýšit) bezpečnost a komfort návštěvníků. Specifickým cílem projektu je přispět k vyváženému rozvoji městské památkové zóny zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přispět k rozvoji konkurenceschopnosti lokality a podpoře zaměstnanosti.

Projekt tedy naplňuje Specifický cíl 3.1, prioritní osy 3, investiční priority 6 c Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Realizace projektu bude přispívat k zachování, ochraně a rozvoji potenciálu kulturního dědictví. Budou tak vytvořeny všechny předpoklady pro využití jeho potenciálu k vyváženému rozvoji území s pozitivními vazbami a dopady na místní a regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Projekt Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je spolufinancován Evropskou unií.

Fotogalerie

Stavba lešení

Celkové pohledy

Restaurování vitráží

« z 3 »

Archeologický průzkum

Práce v interiéru

« z 7 »

Restaurování kamene

« z 11 »

Scroll to top