Generální projektant obnovy: INRECO, s. r. o. (zastoupeno Ing. Petrem Rohlíčkem)

Restaurování kopule barokního schodiště: akad. mal. Roman Ševčík

Restaurování barokních oken: Petr Lavický

Obnova oken kláštera: Rekonstrukce památek, s. r. o.

Restaurátorský dohled: Mgr. Ludmila Maděrová (NPÚ)

Památkářský dohled: PhDr. Aleš Pospíšil (NPÚ)

Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008583

Zahájení: březen 2020
Ukončení: říjen 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Stručný popis projektu:

  • obnova prostoru hlavního schodiště:
    restaurování nástěnné freskové výmalby kopule v prostorách schodiště
    restaurování a povrchové úpravy v horní části schodiště, včetně historických oken
  • restaurování barokních oken části kláštera
  • vznik nové expozice o historii voršilského kláštera

Cíle projektu:

Cílem projektu je do konce roku 2020 obnovit části kláštera voršilek v Kutné Hoře v tomto rozsahu: obnova částí oken kláštera, revitalizace prostor hlavního schodiště včetně historických oken a freskových maleb. Dále zvýšení kvality dostupnosti (zpřístupnění) nové části tohoto památkově chráněného objektu pro veřejnost, zefektivnění prezentace národní kulturní památky díky revitalizaci a obnově jejích částí a vzniku nové expozice.

Globálním cílem projektu je obnova nemovité kulturní památky zapsané na seznamu UNESCO a zachování kulturního dědictví pro další generace, a tím i zvýšení přitažlivosti republiky, regionu a města pro návštěvníky.

Cíl projektu plně naplňuje specifický cíl „4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“ s věcným zaměření na cíl 3.1: „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.

Specifickým cílem je zachování a trvale udržitelné využití kulturního dědictví, rozšíření nabídky prohlídkových okruhů historického centra Kutné Hory a prohlídkového okruhu kláštera.  Dále přispět k vyváženému rozvoji městské památkové zóny zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přispět k rozvoji konkurenceschopnosti lokality a podpoře zaměstnanosti.

Výsledky projektu:

Rozvoj kulturního dědictví

Obnovou památky dojde ke zpřístupnění nové části kláštera. Bude zkvalitněn technický stav a sníží se nutnost oprav v budoucích letech. Zvýší se atraktivita památky a zefektivní se prezentace historického jádra Kutné Hory jako celku.

Zefektivnění prezentace

Obnovou částí kláštera dojde ke zvýšení atraktivity celého historického jádra Kutné Hory, jehož je klášter součástí. Zejména dojde ke zpřístupnění prostor dosud uzavřených návštěvníkům. Ke zkvalitnění prezentace památky přispěje vznik nové expozice o historii voršilského kláštera.

Posílení ochrany

Dojde k posílení ochrany z hlediska životnosti jednotlivých částí kláštera. Obnovou památky dojde k prodloužení doby životnosti rekonstruovaných částí - oken a schodiště.

Restaurování části památky přispěje k zabránění dalšímu znehodnocování historicky významných památek díky restaurování freskových maleb.

Projekt "Klášter voršilek v Kutné Hoře - obnova oken a části schodiště" je spolufinancován Evropskou unií.

Fotogalerie

Budova kláštera

Fresky z kopule před restaurováním

 

 

 

Fresky z kopule po restaurování

Scroll to top