Dopis farníkům: informace a povzbuzení pro následující dny

V Kutné Hoře 13. března 2020

Milí farníci, sestry a bratři v Kristu,

zdravím vás v tomto pro nás všechny nezvyklém čase a situaci. Kvůli opatřením vlády ČR i pokynům otce biskupa Jana v souvislosti s šířením nového onemocnění COVID-19 budou v našich farnostech zrušeny veškeré (nejen nedělní) veřejné mše svaté a jiné společné bohoslužby. Z opatrnosti a ohleduplnosti dočasně rušíme i všechny společné farní aktivity (biblické hodiny, přípravu na první svaté přijímání dětí, Alfu pro mládež atd.).

Všichni jsme se ocitli ve zvláštní a nepříjemné situaci. Ta nás však zároveň může vyzývat k zamyšlení,  jak nyní jinak, ale o nic méně hlouběji, prožívat svůj vztah s Kristem a s církví.

Proto vám nabízím několik podnětů, co dělat můžeme a musíme 🙂

 

Učme se slavit neděli v rodinách, bohoslužbou slova nebo společným sledováním mše svaté v televizi (www.mseonline.cz)

Osobně mám z dětství velmi krásný zážitek. Kvůli náledí jsme nemohli z chalupy odjet na mši svatou. Tatínek vzal malý misálek, společně jsme si přečetli Boží slovo a pomodlili se. Tehdy jsem pochopil, že slavit neděli není pouze o mši svaté.

 

Učme se, co znamená duchovní svaté přijímání

Připravujme se tak na situace, kdy nebudeme v budoucnu moci přijít na mši svatou, například kvůli vlastní nemoci, nebo prožívejme duchovní solidaritu s lidmi, kteří dlouhodobě nemohou z jakéhokoliv důvodu přistupovat ke svátostem.

K této příležitosti je v kancionálu připravena modlitba č. 042:

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Modleme se

Využijme čas ke každodenní společné modlitbě s farností a církví. Každý den, pokud možno ve 20:00, se s rodinou sejděte k modlitbě růžence, desátku, četbě Písma nebo alespoň k modlitbě Páně. „Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť mu na vás záleží.“ (1Petr 5,7) Posilujme víru, že právě Bůh nás všechny může vysvobodit nejen z nemoci, ale i ze strachu, zloby a hříchu. Že Bůh může ovlivňovat jednání politiků a těch, kdo jsou zodpovědní za různá opatření k dobru lidí. Že Bůh může posilovat v nemoci či v namáhavé službě nemocným. Že Bůh může dávat útěchu umírajícím i naději živým. „Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Fil 4,5-7).

 

Nepodléhejme panice ani nezlehčujme situaci

Každý z nás přistupuje k nečekaným událostem různě a má i odlišnou schopnost přijímat změny a zvládat stres. Buďme obezřetní, jak, o čem a s kým mluvíme k současné situaci. Dodávejme naději a útěchu, chraňme se před nadáváním na opatření a rozhodnutí druhých. I když můžeme mít na  věci různé názory, učme se být pokorní a klidní. „Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.“ (Kol 3,15)

 

Buďme na blízku starým, osamělým a nemocným v našem okolí

I když návštěva, vzhledem k principu opatření, nemusí být tím nevhodnějším prostředkem služby, můžeme jim zatelefonovat, nabídnout nákup, ujistit je o naší modlitbě, povzbudit je v trpělivosti…  Buďme v této službě obezřetní, neboť právě tato skupina našich bližních je nákazou nejvíce ohrožena.

 

Informujme se o lidech, kteří se ocitnou v duševní, duchovní, případně ekonomické tísni

Budeme společně hledat pomoc v jejich situaci, případně je rád osobně či telefonicky povzbudím slovem nebo modlitbou. Pokud touží po svatém přijímání, zajistíme donášku eucharistie.

 

Adorace

Každý den od 19:00 do 21:00 bude kostel sv. Jakuba otevřen k tiché modlitbě. Protože zároveň může být přítomno maximálně 10 osob (rozhodnutí diecézního biskupa), je nutné se případně vystřídat, praktické řešení nastavíme postupně na místě, podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Zájemcům bude při té příležitosti podáno i svaté přijímání.

 

Seniory prosím, aby v tomto čase zůstávali doma a nenavštěvovali ani kostel při adoraci

Vzhledem k věku a nemocem, kterými procházíte už nyní, můžete náchylnější na onemocnění šířícím se virem. Děkuji za vaši vytrvalost v osobní modlitbě, kterou jste už mnohokrát prokázali.

 

Online přenosy z kostela sv. Jakuba

Abychom jako farní společenství mohli být duchovně i vizuálně shromážděni kolem oltáře našeho chrámu, bude nedělní mše svatá (15. března v 9:00) přenášena v přímém přenosu online, a to na adrese www.khfarnost.cz/youtube. Pokud to technické záležitosti dovolí a tato forma společenství se osvědčí, byla by další mše svatá přenášena o slavnosti sv. Josefa, ve čtvrtek 19. března v 18:00. O přenosech v dalších dnech vás případně budeme informovat na farních webových stránkách.

 

Každý den v poledne bude zvonit zvon Jakub Maria

Abychom si připomněli, že Bůh je stále s námi, bude každý den zvonit zvon. Pomodleme se modlitbu Anděl Páně a připomeňme si slova, která nám hlásá: „Pán je s vámi, nebojte se. Velebte se mnou Hospodina, jásejte Jakubovu Bohu!“ Platí přece slova Písma: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?... Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,35-37)

 

Moji milí, právě dnes nás křesťany tento svět moc potřebuje. Modleme se a přebývejme
u Ježíše Krista, abychom naplněni jeho moudrostí a láskou vnášeli do tohoto světa naději
a pokoj. Abychom se po vzoru svého Pána stávali blahoslavenými tvůrci pokoje. Svěřujme se do ochrany Panny Marie, pomocnice křesťanů a uzdravení nemocných.

Vám všem, a zvláště vám nemocným, nejistým či bezradným, ze srdce žehnám.

P. Jan Uhlíř

 

 

Scroll to top