Zvon Jakub Maria vyzývá k modlitbě v době pandemie

Obraťme se k Bohu v této nelehké situaci v době pandemie. Prosme Boží milosrdenství, naše národní světce, patronku našeho města sv. Barboru a patrona farnosti sv. Jakuba o přímluvu a pomoc. Spojme se v modlitbě Anděl Páně a připomeňme si slova, která nám hlásá: „Pán je s vámi, nebojte se. Velebte se mnou Hospodina, jásejte Jakubovu Bohu!“ Platí přece slova Písma: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?... Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,35-37).

Abychom si připomněli, že Bůh je stále s námi, bude každý den ve 12:00 zvonit zvon Jakub Maria umístěný ve věži kostela sv. Jakuba.

 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria...

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Scroll to top